ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-02-2021

Jouw rechten en plichten als Grabjobs gebruiker

AANMANING PRIVACY 

Bescherm je privéinformatie door nooit het nummer van je identiteitskaart, kredietkaart of bankkaart te geven aan potentiële werkgevers. 

Gebruiksverklaring

Op deze pagina staan de Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) waaronder u (“U”) gebruik kunt maken van de websites en de diensten van Grabjobs (“Services”) (elk zoals hieronder bepaald).

Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen U en Grabjobs B.V., danwel die onderneming van Grabjobs, die de website beheert in het land waar U woont of waarin het bedrijf haar hoofdvestiging (“Grabjobs”) heeft, zoals Grabjobs.nl Grabjobs.be. Iedere keer dat U gebruik maakt van of toegang hebt tot enige site van Grabjobs, worden deze voorwaarden geacht door U te zijn aanvaard. Indien U de Voorwaarden zoals hier vermeld niet accepteert, gebruik de Grabjobs Site of app dan niet of maak geen gebruik van Grabjobs Services.

Als GrabJobs Site geldt iedere website die gedeeltelijk of geheel onder de controle staat van GrabJobs (waaronder, onder andere, GrabJobs.nl en de website die toegang geeft tot deze Voorwaarden) en de GrabJobs Services bevatten. De websites van GrabJobs bevatten ook hulpmiddelen, zoals online community´s en communicatietools waarmee op een waardevolle manier professionele en persoonlijke netwerken (‘GrabJobs-netwerken’) kunnen worden opgebouwd tussen gebruikers van de GrabJobs-websites (‘Gebruikers’). Op de websites van GrabJobs kunnen Gebruikers ook individuele profielen maken, met daarin persoonlijke gegevens (‘Profielen’), en deze Profielen, of delen daarvan, openbaar maken. Daarnaast verzamelt GrabJobs mogelijk uw gegevens uit voor iedereen toegankelijke websites om daar een Profiel mee te maken of ze toe te voegen aan een bestaand Profiel.

GrabJobs.nl kan deze Voorwaarden op enig moment herzien door deze in een herziene versie op deze webpagina te plaatsen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om U van de op dat moment geldende Voorwaarden op de hoogte te stellen, want ze zijn voor U van toepassing.

Van Gebruikers die deze Voorwaarden schenden kan de toegang tot- en het gebruik van – de GrabJobs Sites worden opgeschort of beëindigd naar goeddunken van GrabJobs.nl.

U moet 16 jaar of ouder zijn om enige GrabJobs Site op enige wijze te bezoeken of te gebruiken. Indien U jonger bent dan 18 jaar of minderjarig volgens de bepalingen in de voor U geldende wetgeving, moet U de website onder toezicht van een ouder, wettelijk voogd of andere verantwoordelijke volwassene, gebruiken. 

U mag de Content en Profielen van GrabJobs niet gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) kredieten of verzekeringen voor de consument zelf, dan wel voor zijn/haar gezin of huishouden; (b) werk; of (c) vergunningen of overheidssteun.

Het gebruik van de inhoud van de GrabJobs Site

GrabJobs.nl geeft U de bevoegdheid, onder deze Voorwaarden, om toegang te hebben tot – en gebruik te maken van – de GrabJobs Sites en de GrabJobs Inhoud daarvan (als hieronder bepaald) en om de inhoud die op de GrabJobs Site wordt aangeboden of van daaruit toegankelijk is, voor Uw, persoonlijke, niet commerciële gebruik, te downloaden en af te drukken. De inhoud van de GrabJobs Sites zoals ontwerpen, teksten, grafieken, beeldmateriaal,video, informatie, logo’s, iconen van knoppen, software, geluidsbestanden en andere inhoud van GrabJobs.nl (gezamenlijk te noemen “GrabJobs Inhoud”) zijn beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. Alle GrabJobs Inhoud is eigendom van GrabJobs.nl of haar licentiegevers. Het compileren (daarmee is bedoeld het verzamelen, arrangeren en samenstellen) van alle inhoud van de GrabJobs Site is het exclusieve recht van GrabJobs.nl en is beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. Door onbevoegd gebruik van de GrabJobs Inhoud kunnen deze wetten en/of andere van toepassing zijnde voorschriften, regelgeving en statuten worden overtreden. Dit is absoluut verboden. U moet alle auteurs-, merkrechten, servicemerk en andere eigendomsverklaringen die in de oorspronkelijke GrabJobs Inhoud zijn opgenomen, op elke toegestane kopie die U van de GrabJobs Inhoud maakt, laten staan.

Enige programmeercode die GrabJobs.nl maakt voor het genereren of weergeven van GrabJobs Inhoud of de pagina’s waaruit een GrabJobs Site bestaat, is ook beschermd door het auteursrecht van GrabJobs.nl en U mag deze code niet kopiëren of aanpassen, een en ander conform toepasselijk recht.

Je stemt er mee in de GrabJobs Inhoud niet te verkopen, wijzigen, reproduceren, tonen, publiekelijk uit te voeren, verspreiden, of op enige andere wijze de GrabJobs Inhoud te gebruiken op enigerlei wijze voor eender welk publiek of commercieel doel, in verband met producten of diensten die niet deze van de GrabJobs Sites zijn, op enige andere manier die waarschijnlijk tot verwarring kan leiden bij de consumenten, die GrabJobs of haar licentiegevers kleineren of in diskrediet brengen, die de sterkte van de eigendomsrechten van GrabJobs of haar licentiegever verzwakt, of die anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van GrabJobs of van haar licentiegever. Je stemt er verder mee in op geen andere wijze misbruik te maken van de GrabJobs Inhoud. Het gebruik van de GrabJobs Inhoud op enige andere toepassing, website of in een computeromgeving die deel uit maakt van een netwerk voor enig doel is verboden. Elke code die GrabJobs creëert voor het genereren of tonen van enige GrabJobs Inhoud of de pagina’s die deel uitmaken van enige toepassing of service worden ook beschermd door de auteursrechten van GrabJobs en Je mag zulke code niet kopiëren of aanpassen.

Gebruik van GrabJobs Services

De functionaliteit om een vacature te plaatsen, CV database (“GrabJobs CV Database”) en andere functionaliteit van de GrabJobs Sites mag alleen worden gebruikt door privépersonen die werk/ en of carrière-informatie zoeken en door werkgevers die medewerkers zoeken. Bovendien mogen privépersonen gebruik maken van de GrabJobs Networking and Profielen voor toegestane beroepsmatige en persoonlijke netwerkdoeleinden. Op uw gebruik van de GrabJobs Services zijn eveneens andere contracten die U mogelijk met GrabJobs.nl hebt, van toepassing. In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en enig ander contract dat U met GrabJobs.nl hebt, gelden de voorwaarden van Uw contract. De term “Plaatsen” zoals deze hier wordt gebruikt duidt op informatie die U verstuurt, publiceert of weergeeft op een GrabJobs Site.

Alle GrabJobs Gebruikers stemmen ermee in zich te houden aan het verbod om:

(a) materiaal beschikbaar te stellen, te plaatsen, te verspreiden, op te slaan of te vernietigen, waaronder zonder beperking GrabJobs Inhoud, dat in overtreding is met enige geldende wet of regelgeving – waaronder ook, maar niet uitsluitend, wetten of regelgeving vallen waarin het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie is vastgelegd- evenals materiaal dat in strijd is met het privacybeleid van GrabJobs.nl;

(b) enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van de GrabJobs Site;

(c) enig middel gebruiken om op enige GrabJobs Site te navigeren of te zoeken anders dan de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op de site, anders dan de normaal beschikbare internet explorers van derden, of anders dan de door GrabJobs.nl goedgekeurde tools;

(d) gebruik te maken van data mining, robots of dergelijke middelen voor het verzamelen of onttrekken van gegevens;

(e) overtreding van of een poging daartoe van de beveiliging van enige GrabJobs Site waaronder een poging tot beproeven, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of doorbreken van de beveiliging – of authenticiteitmaatregelen zonder de juiste bevoegdheid;

(f) het vervalsen van een TCP/IP datapakket header of enig onderdeel van de informatie in de header in een e-mail of mededeling van een nieuwsgroep;

(g) het ongedaan maken van technische ontwikkelingen of het afbreken van enig onderdeel van enige GrabJobs Site;

(h) op welke wijze dan ook bijeenbrengen, kopiëren of dupliceren van de GrabJobs Inhoud of van beschikbare informatie op welke GrabJobs Site dan ook, inclusief verlopen vacatures, anders dan toegestaan in deze Voorwaarden; 

(i) opnemen of linken naar enige GrabJobs Inhoud of informatie die beschikbaar is op enige GrabJobs Site, tenzij het onder deze Voorwaarden is toegestaan;

(j) het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd of goedgekeurd of die instructieve informatie bieden over illegale activiteiten of andere activiteiten die onder deze Voorwaarden verboden zijn, zoals het maken of kopen van illegale wapens, inbreuk op iemands privacy, het verschaffen of creëren van computervirussen of illegaal gekopieerde media;

(k) plaatsen van enige CV, Profielen of solliciteren voor enige vacature uit naam van een derde;

(l) enig contact van een werkgever met enige agent, agentschap of derde overdragen;

(m) meer dan één kopie van hetzelfde CV openbaar maken op enig moment;

(n) het met derden delen van enige inlogcodes op welke GrabJobs Site dan ook;

(o) toegang tot gegevens die niet voor U bestemd zijn of inloggen op een server of account waarvoor U geen toegangsbevoegdheid hebt;

(p) het plaatsen of versturen naar enige GrabJobs Site van onvolledige, foutieve of onjuiste biografische informatie die niet van U is;

(q) inhoud plaatsen die verboden is of pagina’s plaatsen die alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn of verborgen pagina’s of afbeeldingen;

(r) verwerven van wachtwoorden of persoonlijke identificeerbare informatie van andere Gebruikers;

(s) het verwijderen of veranderen van enig materiaal dat door een andere persoon of rechtspersoon is geplaatst; (t) verstoring, verstoring teweeg brengen of aanzetten tot verstoring van enige groep, onderneming of individu: 

(u) aan een Gebruiker ongevraagde post of e-mail sturen, ongevraagd opbellen of iemand ongevraagde faxen sturen waarin propaganda wordt gemaakt voor en/of producten en services worden aangeprezen of contact opnemen met die Gebruikers die speciaal hebben gevraagd om niet door U te worden benaderd; 

(v) proberen tussenbeide te komen met diensten voor enige Gebruiker, host of netwerk, waaronder, maar niet alleen daardoor, door middel van het sturen van een virus naar de GrabJobs Site, overbelasting, “overspoelen”, “spam”, “mailbombardement” of “laten crashen”; 

(w) propageren of goedkeuren van een illegale of ongeautoriseerde kopie van een door auteursrecht of andere wetgeving beschermd werk, zoals door het verschaffen of het beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde computerprogramma’s of links daarna toe, door het verschaffen of beschikbaar stellen van informatie die het mogelijk maakt om door de fabrikant geïnstalleerde middelen voor kopieerbescherming te omzeilen of door het verschaffen of beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde muziek of andere media of links naar illegaal gekopieerde muziek of andere mediabestanden; 

(x) het gebruik van de GrabJobs Services voor enig onwettig doel of enig illegale activiteit of het plaatsen of versturen van enige inhoud, CV, of vacatureplaatsing dat lasterlijk is, smadelijk, impliciet of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, tot haat aanzet, racistisch, discriminerend of van bedreigende aard is, of mogelijk irritatie, ongemak, verlegenheid of angst kan veroorzaken of schade aan enig persoon kan veroorzaken of een link naar pornografisch, indecent of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook bevat, vast te stellen door een beslissing van GrabJobs.nl; of

(y) een CV posten die geen doorsnee CV is en waarvan het doel is om producten of diensten te adverteren of promoten. 

Overtreding van het systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot civiele aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging. GrabJobs.nl zal alle voorvallen onderzoeken die dergelijke overtredingen in kunnen houden en kan gerechtelijke instanties inschakelen en daarmee samenwerken bij het vervolgen van Gebruikers die bij dergelijke overtredingen zijn betrokken. 

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Uw werkgever account, Profiel en wachtwoorden waar dat van toepassing is. U mag Uw wachtwoord of andere toegangsinformatie tot Uw account, niet, tijdelijk of permanent, delen met welke andere derde dan ook en U bent verantwoordelijk voor elk gebruik dat van Uw registratie bij de GrabJobs Site en van wachtwoorden, al dan niet met Uw instemming, wordt gemaakt. U stemt ermee in om GrabJobs.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van Uw werkgever account, Profiel of Uw wachtwoorden.  

3. Aanvullende Voorwaarden die op Werkgevers van toepassing zijn

Werkgevers zijn als enige verantwoordelijk voor hun vacatureplaatsing op GrabJobs Sites. GrabJobs.nl wordt niet gezien als werkgever met betrekking tot Uw gebruik van enige GrabJobs Site en GrabJobs.nl is niet verantwoordelijk voor enige beslissing betreffende de werkgelegenheid, om welke reden dan ook, die wordt genomen door een partij die vacatures plaatst op enige GrabJobs Site. 

U begrijpt en erkent dat indien U Uw werkgeveraccount opzegt of Uw werkgever- account wordt beëindigd, al Uw accountinformatie van GrabJobs.nl, inclusief de opgeslagen CV’s, netwerkcontacten en e-mail adreslijsten, als verwijderd worden aangemerkt in – en mogen worden verwijderd uit, de GrabJobs.nl database. Informatie kan gedurende enige tijd nog beschikbaar blijven door vertragingen in het uitvoeren van de verwijdering door de internetservers van GrabJobs.nl. 

Om onze GrabJobs Gebruikers te beschermen tegen commerciële reclame of verzoeken, behoudt GrabJobs.nl zich het recht voor om het aantal e-mails dat een werkgever aan Gebruikers kan sturen, te beperken tot een aantal dat GrabJobs.nl, uitsluitend naar haar oordeel, passend acht. U moet gebruikmaken van de Netwerken en Profielen van GrabJobs in overeenstemming met het van toepassing zijnde privacybeleid en de wetten omtrent gegevensbescherming.

Vacatures

GrabJobs Video Vlogs

Als u GrabJobs Video Vlogs gebruikt voor plaatsing van videovacatures op een website of app van GrabJobs, is onderstaande van toepassing:


Niet toegestaan is het in een geplaatste vacature opnemen van:

(a) andere hyperlinks dan die waarvoor GrabJobs.nl specifiek toestemming heeft gegeven; 

(b) misleidende, onleesbare of “verborgen” trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet relevant zijn voor de aangeboden vacature, zoals GrabJobs.nl naar redelijkheid heeft vastgesteld; 

(c) namen, logo’s of handelsmerken van niet geassocieerde ondernemingen anders dan die van Uw klant en behoudens die waarvoor GrabJobs.nl uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. (d) namen van hogere opleidingen, plaatsen, staten, steden of landen die geen verband houden met de vacature; (e) meer dan één functie of functieomschrijving, meer dan één locatie of meer dan één functiecategorie, tenzij het product dat toestaat; 

(f) onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie; en

(g) materiaal of links naar materiaal dat mensen op sexuele, gewelddadige of andere wijze exploiteert of dat persoonlijke informatie verlangt van een ieder die onder de 16 is. 


U mag Uw GrabJobs.nl vacature of GrabJobs niet gebruiken om:
(a) vacatures te plaatsen op een wijze die niet in overeenstemming is met de geldende locale, nationale en internationale wetgeving, waaronder, maar daartoe niet beperkt, wetten betreffende arbeid en werkgelegenheid, gelijke werkgelegenheidskansen en eisen aan arbeidsgeschiktheid, gegevensbescherming, toegang tot en gebruik van gegevens en intellectueel eigendom. 

(b) vacatures te plaatsen waarvoor het staatsburgerschap van een bepaald land of een legaal, permanent verblijf in een land is vereist, als voorwaarde voor in dienstneming, tenzij dit vereist is om te voldoen aan de wet- of regelgeving of om te voldoen aan een contract met een nationale, landelijke of locale overheid; 

(c) vacatures te plaatsen die een eis of een criterium voor selectie inhouden betreffende de vacature waarbij een dergelijke eis of criterium geen eigenlijke en wettelijk vereiste is voor die vacature; 

(d) met betrekking tot Profielen, het bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) kredieten of verzekeringen voor de consument zelf, dan wel voor zijn/haar gezin of huishouden; (b) werk; of (c)vergunningen of overheidssteun;

(e) vacatures te plaatsen of andere advertenties voor concurrenten van GrabJobs.nl of vacatures te plaatsen of andere inhoud die links bevatten naar enige site die met GrabJobs.nl concurreert. 

(f) verkopen, aanbevelen of adverteren van producten of diensten: 

(g) het plaatsen van enig franchise-, piramideprogramma, “club lidmaatschap”, distributienetwerk, mogelijkheden voor netwerkmarketing (Multi-level) of constructies met verkoopagentschappen; 

(h) het plaatsen van enige business mogelijkheid waarvoor vooraf of periodiek een betaling is vereist of waarvoor het werven van nieuwe leden, sub- verkopers of sub- agentschappen is vereist; 

(i) het plaatsen van enige business mogelijkheid op basis van commissie, tenzij er duidelijk in de vacature is vermeld dat de beschikbare baan uitsluitend op basis van commissie is en het product dat de job seeker moet gaan verkopen, duidelijk wordt beschreven; 

(j) het propageren van enige mogelijkheid die geen bonafide werkgelegenheid vertegenwoordigt; 

(k) het op enige GrabJobs Site plaatsen van vacatures voor modellenwerk, acteren, talent – of amusementsbureaus of functies als talentscout; 

(l) seksuele diensten aanbieden of medewerkers zoeken voor banen van seksuele aard; 

(m) verzoeken voor het gebruik van menselijke organen of ter beschikking stellen van menselijke organen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, diensten voor de voortplanting zoals eiceldonatie en draagmoederschap; 

(n) het ondersteunen van een bepaalde politieke partij, politiek programma, politieke stelling of onderwerp; 

(o) het propageren van een bepaald geloof; 

(p) vacatures plaatsen met een standplaats in landen die onderworpen zijn aan economische sanctie van de regering van de Verenigde Staten; 

(q) met uitzondering waar dit onder de geldende wetgeving is toegestaan, vacatures plaatsen waarbij van de sollicitant vereist wordt om informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar (i) ras of etnische afkomst (ii) politieke overtuiging (iii) geestelijke of geloofsovertuiging (iv) lidmaatschap van een werkgeversorganisatie (v) fysieke of mentale gezondheid (vi) seksualiteit (vii) strafblad of gerechtelijke vervolging of (vii) leeftijd. 

GrabJobs.nl behoudt het recht voor om enige geplaatste vacature of inhoud van eender welke GrabJobs Site te verwijderen, waarvan GrabJobs.nl in redelijkheid beslist, dat deze niet in overeenstemming is met de hierboven staande Voorwaarden of indien enige inhoud is geplaatst waarvan GrabJobs.nl meent dat het niet de belangen van GrabJobs.nl dient. 

Indien U op enig moment, in de tijd dat U gebruik maakt van de GrabJobs Services, tegenover GrabJobs.nl onwaarheden verkondigt of op een andere manier GrabJobs.nl misleidt met betrekking tot de aard van Uw ondernemingsactiviteiten, is dat voor GrabJobs.nl een reden om Uw gebruik van de GrabJobs Services met onmiddellijke ingang en zonder enig recht op schadevergoeding, restitutie of kwijtschelding van overeengekomen diensten of producten te beëindigen. 

CV Database

Het gebruik van de GrabJobs CV Database door Werkgevers
U moet de GrabJobs CV Database gebruiken zoals in deze Voorwaarden en in enig ander contract dat tussen U en GrabJobs.nl bestaat, is vermeld. U moet de GrabJobs CV Database gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en U stemt ermee in dat U geen gegevens uit de GrabJobs CV Database aan enige derde prijs zult geven, tenzij U een bevoegd bureau voor personeelwerving, advertentiebureau of ander agentschap bent of het CV expliciet voor werkgelegenheidsdoelen gebruikt. 

U moet passende fysieke, technische en administratieve maatregelen treffen om de gegevens die U uit de GrabJobs CV Database hebt verkregen te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaar maken wijziging of vernietiging. Het is U verboden om de gegevens voor de inlogidentificatie van de, aan de vestiging gebonden licentie, te delen met welke derde dan ook, noch de gegevens voor de inlogidentificatie voor de “betaal per keer bekijken” licentie, voor de CV Database, met derden te delen. 


De GrabJobs CV Database mag niet worden gebruikt voor:

(a) enig doel anders dan als een werkgever die medewerkers zoekt, inclusief maar niet uitsluitend, adverteren met aanbiedingen, producten en services aan plaatsers van een CV; 

(b) ongevraagd opbellen of het sturen van faxen of ongevraagd sturen van post, e-mail of nieuwsbrieven aan plaatsers van CV’s of het opnemen van contact met enig persoon,tenzij hij/zij ermee heeft ingestemd dat U contact opneemt (indien instemming is vereist) of (indien geen uitdrukkelijke instemming is vereist) dat hij/zij U niet heeft geïnformeerd dat hij/zij zijn/haar CV niet opvraagbaar heeft gemaakt); of 

(c) om bronnen van kandidaten te vinden of contact op te nemen met job seekers of plaatsers van CV’s, in verband met carrièrebeurzen en werkgelegenheid die onder dit Deel 3 zijn verboden. 

Om een veilig en effectief gebruik voor al onze klanten te garanderen, houdt GrabJobs.nl het recht voor om de hoeveelheid gegevens te beperken (inclusief het aantal CV’s dat kan worden bekeken) die door U gedurende een bepaalde tijd mag worden benaderd. Deze limieten kunnen, uitsluitend naar het oordeel van GrabJobs.nl, van tijd tot tijd worden aangepast. 


5. Gebruiker Inhoud en Beschikbaar gesteld Materiaal

Je begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, video, advertenties, berichten of andere materialen die door Jou beschikbaar zijn gesteld, geplaatst of getoond op of via een GrabJobs Site (“Gebruiker Inhoud”)geheel onder de verantwoordelijkheid vallen van degene waarvan bedoelde Gebruiker Inhoud oorspronkelijk afkomstig is. GrabJobs.nl doet geen aanspraak op eigenaarschap of zeggenschap over enige Gebruiker Inhoud. Jij of een derde licentiegever, al naar van toepassing is, houden alle patenten, merkrechten en auteursrecht op enige Gebruiker Inhoud die je beschikbaar stelt, plaatst of weergeeft op of via GrabJobs.nl en Jij bent verantwoordelijk voor het, op passende wijze, beschermen van bedoelde rechten. Door het beschikbaar stellen, plaatsen of weergeven van Gebruiker Inhoud op of via GrabJobs, geef Je GrabJobs wereldwijd, niet exclusief, overdraagbaar, met de mogelijkheid om in sublicentie te geven en vrij van royalty’s, toestemming voor het gebruik, het kopiëren, aanpassen, verspreiden en publiceren van bedoelde Gebruiker Inhoud via GrabJobs. Bovendien, door het beschikbaar stellen, plaatsen of weergeven van bedoelde Gebruiker Inhoud die bedoeld is om beschikbaar te zijn voor het publiek, geef je GrabJobs wereldwijd, niet exclusief en vrij van royalty’s toestemming voor het kopiëren, aanpassen, verspreiden en publiceren van bedoelde Gebruiker Inhoud met het doel reclame te maken voor GrabJobs.nl en haar diensten. GrabJobs.nl beëindigt dit gebruik onder licentie, binnen een zakelijk redelijke termijn, nadat bedoelde Gebruiker Inhoud van GrabJobs.nl is verwijderd. GrabJobs.nl behoudt het recht tot weigering van het accepteren, plaatsen, weergeven of beschikbaar stellen van enig Gebruiker Inhoud, uitsluitend naar eigen oordeel.

Je verklaart en waarborgt ook dat je het recht hebt de hierboven aangegeven licentie te verlenen, of dat de houder van enige rechten, met inbegrip van morele rechten op zulke inhoud, volledig en effectief afstand heeft gedaan van al deze rechten en geldig en onherroepelijk aan jou het recht heeft verleend om de hierboven aangegeven licentie te verlenen. Indien je Gebruiker Inhoud plaatst in enig openbaar onderdeel van enige GrabJobs Site, geef Je daarmee elke Gebruiker toestemming voor: toegang tot, weergeven van, bekijken van, opslag van en het kopiëren van bedoelde Gebruiker Inhoud, voor persoonlijk gebruik. Met inachtneming van voorgaande behoudt de plaatser van bedoelde Gebruiker Inhoud die op enige GrabJobs Site is geplaatst, enige en alle rechten die zouden kunnen bestaan op bedoelde Gebruiker Inhoud. GrabJobs.nl kan iedere Gebruiker Inhoud beoordelen en verwijderen, ter uitsluitende beoordeling van GrabJobs.nl, die in overtreding is met deze Voorwaarden, in overtreding is met de geldende wetten, regelgeving of voorschriften, beledigend is, verstorend, lasterlijk of illegaal is of de rechten schendt, of de veiligheid bedreigt of in gevaar brengt, van Gebruikers van enige GrabJobs Site. GrabJobs.nl behoudt het recht om Gebruikers uit te sluiten en verdere toegang tot de GrabJobs Sites te voorkomen en/of het gebruik van GrabJobs Services door overtreding van de Voorwaarden of geldende wetten, regels of voorschriften. GrabJobs.nl kan aangaande Gebruiker Inhoud elke actie ondernemen, die zij noodzakelijk of passend acht, uitsluitend door GrabJobs.nl te beoordelen, indien zij denkt dat bedoelde Gebruiker Inhoud aansprakelijkheid voor GrabJobs.nl zou kunnen veroorzaken, schade aan GrabJobss merknaam of imago bij het publiek zou kunnen toebrengen of er de oorzaak van zou kunnen zijn dat GrabJobs Gebruikers verliest of (totaal of gedeeltelijk)de diensten van haar ISP’s of andere leveranciers.

GrabJobs.nl staat niet in voor of garandeert niet dat de Gebruiker Inhoud of enig andere mededelingen die door Gebruikers zijn geplaatst naar waarheid, accuraat of betrouwbaar zijn, noch keurt GrabJobs.nl enige mening die door een Gebruiker wordt verkondigd, goed. Jij erkent dat enig gebruik van materiaal dat door andere Gebruikers is geplaatst, voor Jouw eigen risico is.

Hetgeen volgt is een niet-limitatieve lijst van de Gebruiker Inhoud die verboden is op de toepassing. De onderstaande lijst dient louter ter illustratie en is geenszins een volledige lijst van alle verboden Gebruiker Inhoud.

Inhoud die: 

  •  impliciet of expliciet aanstootgevend is, zoals Gebruiker Inhoud die zich bezighoudt met, onderschrijft of promoot: racisme, onverdraagzaamheid, discriminatie, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig groep of individu;
  • pest, aanzet tot pesten of oproept tot het pesten van enige groep of persoon;
  • betrekking heeft op het uitzenden van “junk mail”, “kettingbrieven” of ongevraagde massa’s post, “spamming” of “phishing”;
  • valse of misleidende informatie, illegale activiteiten of gedrag dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk is, promoot of goedkeurt;
  • illegale of onbevoegde kopieën van het auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon promoot of goedkeurt, bijvoorbeeld door het verstrekken of het beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde computerprogramma’s of links daar naar toe, het verstrekken of het beschikbaar stellen van informatie die toestaat om door de fabrikant geïnstalleerde middelen voor kopieerbescherming te omzeilen, of het verstrekken of beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde muziek of andere media of links naar illegaal gekopieerde muziek of andere mediabestanden;
  • pagina’s bevat die beperkt toegankelijk zijn of die enkel toegankelijk zijn via wachtwoord, of verborgen pagina’s of afbeeldingen;
  • pornografisch, onfatsoenlijk of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook weergeeft of daarnaar een link biedt;
  • materiaal weergeeft of daar een link naar biedt die mensen onder de leeftijd van 18 jaar exploiteert in een seksuele, gewelddadige of andere manier, of die om persoonlijke informatie van eender wie jonger dan 18 jaar verzoekt; of
  • tekst en uitleg biedt over illegale activiteiten of andere activiteiten verboden door deze Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of het creëren van computervirussen of piraterij van eender welke media; en
  • om wachtwoorden of persoonlijke identificatie-informatie verzoekt van andere Gebruikers.

Elk Profiel dat je indient moet jou, een individueel persoon, beschrijven. Voorbeelden van ongepaste en verboden Profielen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Profielen die beweren een dier, plaats, levenloos voorwerp, fictief personage, of echte persoon die Jij niet bent, te vertegenwoordigen.

Je mag in geen enkele Gebruiker Inhoud die ter beschikking is gesteld aan GrabJobs Networking, informatie opnemen, die kan worden opgevat als een rechtstreekse sollicitatie, advertentie of werving, voor een beschikbare baan die gericht is op personen die werk zoeken op ofwel full time of parttime basis. Om onze GrabJobs Community Gebruikers te beschermen tegen commerciële reclame of verzoeken, behoudt GrabJobs.nl zich het recht voor om het aantal e-mails dat een Gebruiker aan andere Gebruikers kan sturen, te beperken tot een aantal dat GrabJobs.nl, uitsluitend door haar te beoordelen, passend acht.

Profielen die van de Gebruiker Inhoud zijn afgeleid, kunnen ook via de Sites ter beschikking worden gesteld. GrabJobs.nl is niet aansprakelijk met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van dergelijke afgeleide werken of hun geschiktheid om door werkgevers te worden geëvalueerd. Afgeleide Profielen kunnen aanzienlijk afwijken van de Gebruiker Inhoud. We stellen het op prijs om iets van onze Gebruikers te vernemen en zijn blij met Jouw commentaar aangaande onze services en de GrabJobs Sites. Houd er echter rekening mee dat ons beleid het ons niet toestaat om andere creatieve ideeën, suggesties, uitvindingen of materialen te accepteren of in overweging te nemen, dan waarom we zelf specifiek hebben gevraagd. We vragen Je, hoewel we Jouw feedback op onze services op prijs stellen, om in Jouw commentaar met betrekking tot onze services duidelijk te zijn en geen creatieve ideeën, uitvindingen, suggesties of materialen ter beschikking te stellen. Indien Je ons,ondanks ons verzoek, creatieve voorstellen, ideeën, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie (gezamenlijk het “Aanbod”)stuurt, dan wordt dit Aanbod daarmee het eigendom van GrabJobs.nl, of, in het geval dat GrabJobs niet exclusief alle rechten kan verwerven met betrekking tot het Aanbod, verstrek je hierbij aan GrabJobs.nl een onherroepelijk en voortdurend recht van gebruik van alle nu bekende of later te ontdekken rechten op het Aanbod en het recht om onbeperkt van het Aanbod gebruik te maken voor welk doel dan ook, commercieel of op ander wijze, zonder vergoeding aan Jou of enig andere persoon. Niets van het Aanbod valt onder enige verplichting of vertrouwelijkheid van onze kant eb we zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik of openbaar maken van welk Aanbod dan ook.

6. Kennisgeving van een gepretendeerde schending van een auteursrecht of merkrecht 

Ben Je van mening dat Jouw door auteursrecht of andere wetgeving beschermd werk of merk is ge-upload, geplaatst of gekopieerd naar enige GrabJobs Site en toegankelijk is op bedoelde GrabJobs Site op een wijze die schending van het auteursrecht of van het merk inhoudt, neem dan online https://www.grabjobs.nl/contact op met GrabJobs of per post naar:

GRABJOBS Netherlands B.V. 
SATURNUSSTRAAT 14
2516 AH DEN HAAG

Heb Je hulp nodig bij een probleem als werkzoekende? Contacteer ons .


7. Opzegging als gevolg van Gebruikers Die Het Auteursrecht Of Andere Rechten Aangaande Intellectueel Eigendom Van Anderen

GrabJobs.nl respecteert het intellectueel eigendom van anderen en we vragen onze Gebruikers en partners voor de inhoud, om hetzelfde te doen. Het zonder toestemming plaatsen, reproduceren, kopiëren, verspreiden, wijzigen, openbaar maken of voor publiek uitvoeren van met auteurs- of merkrecht beschermde werken, betekent schending van de rechten van de eigenaren. Als voorwaarde voor het gebruik dat U maakt van de GrabJobs Sites, stemt U erin toe de GrabJobs Site niet te gebruiken voor het op enige wijze schenden van de intellectuele eigendomsrechten van anderen. GrabJobs.nl behoudt het recht om het account van enige Gebruiker te beëindigen en de toegang tot de GrabJobs Sites voor enige Gebruiker te blokkeren, die herhaaldelijk overtreder is van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. GrabJobs.nl behoudt het recht, uitsluitend door haar te beoordelen, om actie te ondernemen om toegang tot de site te beëindigen en/of de accounts op enig moment te beëindigen, uitsluitend door haar te beoordelen, bij Gebruikers die enig intellectueel eigendomsrecht van anderen schenden, ongeacht of deze schending herhaaldelijk is, met of zonder berichtgeving en zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Gebruiker die is opgezegd of tegenover de Gebruiker waarvan de toegang is geblokkeerd. Ondanks het voorgaande, in het geval dat U te goeder trouw van mening bent dat een melding van de schending van auteurs- of merkrecht ten onrechte tegen U is ingediend, neem dan contact op met GrabJobs zoals omschreven bij punt 6 hierboven.  


8. Aansprakelijkheid van GrabJobs.nl 

De GrabJobs Sites functioneren als, onder meer, middelen voor (i) werkgevers om vacaturemogelijkheden te plaatsen en te zoeken naar kandidaten voor een baan en deze te evalueren en (ii) voor kandidaten om CV’s en Profielen te plaatsen en te zoeken naar mogelijke vacatures en deze te evalueren. GrabJobs voert geen controle of censuur uit op de vermeldingen, waaronder aangeboden Profielen. GrabJobs is niet betrokken bij, en beheert ook niet, de werkelijke transacties tussen werkgevers en kandidaten. Daardoor is GrabJobs.nl niet aansprakelijk voor de Gebruiker Inhoud, de kwaliteit, veiligheid of het legaal zijn van de geplaatste vacatures of CV’s, de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van de overzichten, de mogelijkheid voor werkgevers om kandidaten vacaturemogelijkheden aan te bieden of de mogelijkheid voor kandidaten om beschikbare vacatures te vervullen. GrabJobs.nl geeft geen garanties af met betrekking tot enige vacature, CV of Gebruiker Inhoud op de GrabJobssite. Door voorbehoud van het recht door GrabJobs.nl om Gebruiker Inhoud, geplaatste vacatures, CV’s of ander materiaal, van tijd tot tijd van de GrabJobs Sites te verwijderen, neemt GrabJobs.nl geen enkele verplichting op zich om dat te doen en voor zover de wet het maximaal toelaat, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor het geval zij in gebreke blijft om een dergelijke actie uit te voeren. 

GrabJobs Networking biedt mensen de mogelijkheid om voor professionele en persoonlijke doeleinden te netwerken. GrabJobs.nl screent of censureert de Profielen of de Gebruiker Inhoud op de GrabJobs Sites niet. GrabJobs.nl is niet betrokken bij de uiteindelijke communicatie tussen de Gebruikers. Daardoor heeft GrabJobs.nl geen controle over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de Profielen of de Gebruiker Inhoud die op de GrabJobs Site ter beschikking staan en garandeert zij geen enkel profiel of Gebruiker Inhoud op de GrabJobssite. 

Bedenk dat er risico’s zijn, waaronder maar niet uitsluitend, het risico op fysieke schade door in contact te staan met vreemden, minderjarigen of personen die onder valse voorwendselen handelen. U neemt alle risico’s aan die gepaard gaan met het in contact zijn met andere Gebruikers waarmee U in contact zou kunnen komen via de GrabJobs Sites. Door de aard kan de informatie van anderen aanstootgevend, schadelijk of onjuist zijn. In sommige gevallen wordt het van een onjuiste of misleidende identificatie voorzien. We verwachten dat U voorzichtigheid in acht zult nemen en Uw gezonde verstand gebruikt bij het gebruik van de GrabJobs Sites. 

Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan GrabJobs.nl niet bevestigen dat elke Gebruiker degene is, die hij voorgeeft te zijn. Omdat we niet betrokken zijn bij de contacten van Gebruiker tot Gebruiker en het gedrag van deelnemers op enige GrabJobs Site niet kunnen controleren, vrijwaart U GrabJobs.nl (en onze agents en onze werknemers,in het geval van een geschil met één of meerdere Gebruikers, van aansprakelijkheid voor claims, eisen en schades (werkelijke en gevolgschade, direct en indirect) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, verwacht en niet verwacht, aangetoond en niet aangetoond, die voortkomen uit, of op enige manier verband houden met, bedoelde geschillen, voor zover zover de wet het toelaat. 

Op de GrabJobs Sites en in de GrabJobs Inhoud kunnen onjuistheden of typefouten voorkomen. GrabJobs.nl staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van enige GrabJobs Site of de GrabJobs Inhoud. Het gebruik van alle GrabJobs Sites en de GrabJobs Inhoud is voor Uw eigen risico. Regelmatig worden in de GrabJobs Site wijzigingen aangebracht. Deze kunnen op enig moment worden aangebracht. GrabJobs.nl garandeert en belooft geen nader te omschrijven resultaten door het gebruik van enige GrabJobs Site. Geen enkel advies of informatie, noch mondeling noch schriftelijk door een Gebruiker, van GrabJobs.nl verkregen of via of vanaf enige GrabJobs Site, biedt enige garantie als die niet nadrukkelijk in de Voorwaarden is vermeld. 

Als U een inwoner van Californië bent dan doet U hierbij afstand van de California Civil Code Section 1542 (Burgerlijk Wetboek van Californië) waarin staat: “Een algemene ontheffing heeft geen betrekking op aanspraken die de schuldeiser niet kent of waarvan hij/zij het bestaan in zijn of haar voordeel niet vermoedt ten tijde van het doen van de ontheffing, die, ware het hem of haar bekend, aanmerkelijke invloed zou hebben gehad op de overeenkomst met de schuldenaar.” 

Als U een Pools ingezetene bent, erkent U dat op basis van artikel 588 ss 1 van het Pools Burgerlijk Wetboek de garantie van GrabJobs.nl voor fysieke en wettelijke defecten van de aangeboden producten en diensten uitgesloten is. 

GrabJobs.nl raadt U aan een backup kopie van al Uw Gebruiker Inhoud te bewaren. Voor zover de wet het toestaat zal GrabJobs.nl in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verwijderen, het verlies of onbevoegd wijzigen, van enige Gebruiker Inhoud. 

GrabJobs.nl biedt geen garantie voor de kwaliteit of aard van enige producten of services van derden die via een GrabJobs Site zijn aangeschaft. Enige vorm van toezegging, waarborg of garantie wordt uitsluitend gegeven door de leverancier van de producten of services van derden onder de voorwaarden waarmee de leverancier heeft ingestemd. 

Bent U van mening dat iets op de site tegen deze Voorwaarden indruist neem dan contact op met de door ons aangewezen agent zoals in bovenstaand Deel 6 staat beschreven. 

Indien GrabJobs.nl op de hoogte is gesteld van enige inhoud of ander materiaal die/dat zoals wordt vermoed niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, kan GrabJobs.nl, uitsluitend door haar te beoordelen, het vermoeden onderzoeken en bepalen of al dan niet zal worden verlangd dat de inhoud wordt verwijderd. GrabJobs.nl is tegenover Gebruikers niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van dergelijke activiteiten. 

9. Verklaring van Verwerpen van Garantie 

Voor zover DE WET het TOESTAAT GARANDEERT GRABJOBS.NL NIET DAT ENIGE GRABJOBS SITE OF ENIGE GRABJOBS SERVICE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT ENIGE GRABJOBS SITE EN HAAR SERVERS VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE MECHANISMEN. GRABJOBS.NL IS NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL VAN KOSTEN DIE VOORTKOMEN UIT HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN UITRUSTING OF GEGEVENS OF ENIGE ANDERE KOSTEN, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE GRABJOBS SITE OF DE GRABJOBS INHOUD. DE GRABJOBS SITES EN DE GRABJOBS INHOUD WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN DE “STATUS QUO” ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. Voor zover WETTELIJK TOEGESTAAN, VERWERPT GRABJOBS.NL ALLE GARANTIES, AL DAN NIET EX- OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN OVEREENSTEMMING MET DE WET.GRABJOBS.NL GEEFT GEEN GARANTIES VOOR DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE GRABJOBS INHOUD, SERVICES, SOFTWARE, TEXT, GRAFIEKEN EN LINKS. 


10. Uitsluiting Gevolgschade

Voor zover WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDEN GRABJOBS.NL, HAAR LEVERANCIERS OF ENIGE DERDE DIE OP ENIGE GRABJOBS SITE IS VERMELD, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK(WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND, OORZAKELIJKE EN GEVOLGSCHADE, gederfde WINST OF SCHADES DIE VOORTKOMEN UIT HET VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN EEN KANS OP WERK OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSPROCESSEN)DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK, VAN ENIGE GRABJOBS SITE EN DE GRABJOBS INHOUD, AL DAN NIET OP BASIS VAN GARANTIE, wanprestatie, ONRECHTMATIGE daad OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE grond EN ONAFHANKELIJK VAN het feit OF GRABJOBS.NL WEL OF NIET VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWAARSCHUWD. 

11. Beperking van de Aansprakelijkheid

Voor zover WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GRABJOBS.NL DIE VOORTKOMT UIT OF VERBAND HOUDT MET ENIGE GRABJOBS SITE OF APP OF JOUW GEBRUIK VAN DE GrabJobs INHOUD, AFGEZIEN VAN DE REDEN VOOR DE ACTIE (HETZIJ wanprestatie, ONRECHTMATIGE daad, GARANTIEBREUK OF ANDERSZINS), DE SOM VAN 100 EURO NIET TE BOVEN GAAN.

12. Links naar andere Sites

De GrabJobs Site bevat links naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend beschikbaar gesteld als een faciliteit voor U en niet als een aanbeveling van GrabJobs.nl voor de inhoud van bedoelde websites van derden. GrabJobs.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van per link verbonden websites van derden en staat niet in voor de inhoud of de juistheid van materiaal dat op de websites van deze derden staat. Indien U besluit om de per link verbonden websites van derden te bezoeken doet U dat voor Uw eigen risico. 

13. Geen Doorverkoop of Onbevoegd Commercieel Gebruik

U stemt ermee in Uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet door te verkopen of over te dragen. U stemt er eveneens mee in om ongeautoriseerd commercieel gebruik te maken van enige GrabJobs Site. 

14. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om GrabJobs.nl en haar nevenbedrijven en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren van aansprakelijkheid, te beschermen voor en tegen enige aanspraken, acties of verzoeken, inclusief maar niet beperkt tot, redelijke juridische en administratieve kosten die verband houden met of voortkomen uit (i)enige Gebruiker Inhoud of ander materiaal dat U verstrekt aan enige GrabJobs Site, (ii) Uw gebruik van enige GrabJobs Inhoud of (iii) Uw overtreding van deze voorwaarden. GrabJobs.nl zal U onmiddellijk op de hoogte stellen van enige aanspraak, aanklacht of vervolging van dien aard. 

15. Algemeen

GrabJobs.nl garandeert niet dat de GrabJobs Inhoud legaal kan worden bekeken of benaderd buiten Nederland. Toegang tot de GrabJobs Inhoud is voor bepaalde personen of in bepaalde landen mogelijk niet legaal. Indien U enige GrabJobs Site bezoekt doet U dat op Uw eigen risico en bent U verantwoordelijk voor het voldoen aan de wetten van Uw jurisdictie. Enige software die gedownload wordt van enige GrabJobs Site is verder onderworpen aan de wetten voor de exportcontrole van de Verenigde Staten en mogen niet worden gedownload of op andere wijze geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) in (of naar een staatsburger of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor de V.S. een goederenembargo heeft ingesteld of (ii) aan enig persoon of rechtspersoon op de lijst van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten met speciaal aangewezen staatsburgers of de Tabel met Te Weigeren Orders van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Bij het downloaden of het gebruik van bedoelde software staat U ervoor in en garandeert U dat U zich niet bevindt in, onder zeggenschap staat van, of een staatsburger of inwoner bent van, een dergelijk land, individu of rechtspersoon op één van de bedoelde lijsten. 

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet. De jurisdictie voor enige aanspraken die voortkomen uit de overeenkomst ligt uitsluitend bij de rechtbank van Amsterdam. Indien enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door enige rechtbank met competente rechtsmacht, heeft het niet geldig zijn van bedoelde bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden, die volledig van kracht en effectief blijven. Het afstand doen van enige voorwaarde van deze Voorwaarden wordt niet gezien als het in de toekomst of definitief afstand doen van bedoelde voorwaarde of enig andere voorwaarde. Bovendien wordt, wanneer GrabJobs.nl niet in staat is om enige voorwaarde van deze Voorwaarden af te dwingen, dit niet beschouwt als afstand doen van bedoelde voorwaarde noch op ander wijze invloed hebben op GrabJobss vermogen om deze voorwaarde op enig moment in de toekomst in te roepen. Behalve wanneer dat uitdrukkelijk in een aanvullende overeenkomst, gelden aanvullende voorwaarden voor bepaalde delen van de GrabJobs Sites, of in een softwarelicentie of in materiaal op bepaalde pagina’s op de GrabJobs Sites is opgenomen, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst aangaande het gebruik van de GrabJobs Sites, tussen U en GrabJobs.nl. In deze Voorwaarden zal geen enkele verandering worden aangebracht behalve bij de plaatsing van een herziening op deze pagina. 

16. Aanvullende Voorwaarden

Voor bepaalde gebieden van de GrabJobs Sites gelden aanvullende Voorwaarden. Door gebruik te maken van deze gebieden, of delen ervan, stemt U ermee in zich te houden aan de aanvullende Voorwaarden die op deze gebieden van toepassing zijn. Door gebruik te maken van enige gebieden van deze website of de andere GrabJobs Sites die Google Maps bevatten stemt U ermee in zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden van Google Maps die beschikbaar zijn op http://maps.google.com/help/terms_maps.htmlen de juridische verklaringen beschikbaar op http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html zoals van tijd tot tijd bijgewerkt. 

©GfK GeoMarketing Geographic Information beschikbaar gesteld door GfK GeoMarketing GfK. GeoMarketing voorziet in de geografische en kaartinformatie van postcodes van West-Europa en Canada voor het genereren van de locatiezoeker van de dichtstbijzijnde vacature en voor het zichtbaar maken van kaarten. De kaarten en geografische informatie zijn beschermd door auteurs- of merkrecht en kunnen alleen worden gebruikt binnen de internetapplicatie en de functionaliteit die door GrabJobs.nl wordt geleverd. Elk ander gebruik of de publicatie van de geografische informatie en de kaarten is niet toegestaan. 

©Maponics, LLC 2008 Geografische Informatie geleverd door Maponics, LLC. Maponics biedt de geografische en kaartinformatie van postcodes van de Verenigde Staten. De kaarten en geografische informatie zijn beschermd door auteurs- of merkrecht en kunnen alleen worden gebruikt binnen de internetapplicatie en de functionaliteit die door GrabJobs.nl wordt geleverd. Elk ander gebruik of de publicatie van de geografische informatie en de kaarten is niet toegestaan. 

17. Mobiele Services 

Indien Je de GrabJobs Sites gebruikt door middel van een mobiel apparaat, ga Je ermee akkoord dat de informatie over Jouw gebruik van de GrabJobs Sites via Jouw mobiele apparaat en de provider kunnen worden meegedeeld aan ons, met inbegrip van maar niet beperkt tot Je mobiele provider, Je mobiele apparaat, of Je fysieke locatie. Bovendien kan het gebruik van de GrabJobs Sites via een mobiel apparaat tot gevolg hebben dat gegevens worden weergegeven op en via Jouw mobiele apparaat. Door toegang te verkrijgen tot de GrabJobs Sites met behulp van een mobiel apparaat, sta Je er borg voor dat inzoverre Je enige van Jouw GrabJobs gegevens overbrengt naar Jouw mobiele apparaat, Je de bevoegdheid hebt om de overgedragen gegevens te delen met Jouw mobiele provider of een andere provider. In het geval Je Jouw mobiele account wijzigt of deactiveert, dien Je prompt Jouw GrabJobs account bij te werken om te verzekeren dat Jouw berichten niet worden verzonden naar de persoon die Jouw oude nummer verwerft en iedere tekortkoming in deze zin is Jouw verantwoordelijkheid. Je erkent dat Je zelf verantwoordelijk bent voor alle kosten en benodigde machtigingen met betrekking tot de toegang tot de GrabJobs Sites via Jouw mobiele provider. Daartoe dien Je zelf contact op te nemen met Jouw provider om te vernemen of de GrabJobs Sites beschikbaar zijn en om de specifieke voorwaarden voor deze diensten voor Jouw specifieke mobiele apparaten te vernemen.
Door het gebruik van een downloadbare toepassing om Jouw gebruik van de GrabJobs Sites mogelijk te maken, bevestig Je expliciet Je aanvaarding van de voorwaarden van de End User License Agreement in verband met de toepassing die wordt aangeboden bij het downloaden of bij installatie, of zoals die van tijd tot tijd kunnen bijgewerkt worden. 

18. Termijn en Stopzetting 

Deze voorwaarden blijven volledig van kracht en in werking zolang U Gebruiker bent van enige GrabJobs Site. GrabJobs.nl behoudt het recht, uitsluitend door haar te beoordelen, om alle haar wettig ter beschikking staande middelen in te zetten, inclusief maar niet beperkt tot, het verwijderen van Uw Gebruiker Inhoud van de GrabJobs Sites en onmiddellijke stopzetting van Uw registratie bij of de toegangsmogelijkheden tot de GrabJobs Sites en/of enige andere dienst die GrabJobs.nl U biedt- wanneer deze Voorwaarden door U worden geschonden. Zelfs nadat U geen Gebruiker van de GrabJobs Sites meer bent, blijven bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden van kracht, inclusief de Delen 1, 2, 5, 7 tot en met 16.

VRAGEN EN FEEDBACK

Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Grabjobs B.V.
Saturnusstraat 14, 2516 AH, Den Haag

085-007 07 20
contact@grabjobs.nl